Rozdeľovač s automatickou reguláciou prietoku – NOVINKA 2021.

Značka Gabotherm® rozširuje sortiment plošných sálavých systémov o novinku, ktorá výrazne uľahčí prácu montážnym firmám a projektantom pri regulácii veľkých sústav. Rozdeľovač s automatickou reguláciou prietoku VSV-AFC.

Projektantom prináša spoľahlivé riešenie pri výpočte a regulácii celého systému. Montážnym firmám výrazne uľahčuje prácu pri vyregulovaní veľkých sústav. Prevádzkovateľom prináša vyšší komfort a spoľahlivosť prevádzky celej sústavy a výrazné úspory energie, pretože do jednotlivých okruhov prúdi konštantné množstvo vody (energie) bez ohľadu na tlakové pomery vo zvyšku sústavy.

Konštrukcia rozdeľovača:

  1. silná tlačná pružina v kombinácii s veľkou silou nastavenia zaisťuje, aby sa ventil aj po dlhodobom zatvorení nezadrel
  2. závit pre pripojenie termostatickej hlavice alebo servopohonu M 30 x 1,5
  3. regulátor prietoku
  4. rozdeľovač
  5. odolné zdvojené tesnenie O-krúžkom
  6. nastavenie prietoku
Konštrukcia rozdeľovača

Na akom princípe tento rozdeľovač funguje?

Tlačná pružina udržuje konštantný protitlak zodpovedajúci prednastavenému prietoku. Nastavenie vypočítaného prietoku sa vykonáva na regulačnom ventile na spiatočke pomocou kľúča a podľa zodpovedajúcej stupnice. Ak sa prietok ventilom zvýši, objímka sa pri rastúcom tlaku posunie, a tým obmedzí prietok na nastavenú hodnotu. Nastavený prietok tak nikdy nebude prekročený. Ak prietok klesne pod nastavenú hodnotu, pružina zatlačí objímku späť do východiskovej polohy. Nastavenie možno zvoliť plynule v rozsahu 3 a 30 (30 až 300 l / h).

* značka pre nastavenie

  • Nasaďte špeciálny nastavovací kľúč alebo otvorený kľúč SW 11 na hornú časť ventilu.
  • Index požadovanej hodnoty nastavenia otočte na značku *) v hornej časti ventilu.
  • Špeciálny kľúč alebo otvorený kľúč SW 11 odstráňte. Hodnotu nastavenia je možné odpočítať zo smeru ovládania na hlavicu ventilu (viď obr. vľavo).

Jednotlivé okruhy majú minimálny diferenčný tlak podľa rozsahu nastavenia 17 kPa pre 30-150l / h. Pre rozsah 150-300 l / h je minimálny diferenčný tlak 25 kPa. Tieto hodnoty tlakovej straty by mal projektant pri návrhu vziať do úvahy, aby obehové čerpadlo systému vykurovania malo dostatočný hydraulický výkon. Maximálny diferenčný tlak rozdeľovača je 60 kPa, avšak tu je nutné brať do úvahy možnosť hluku pri prúdení vody a to maximálne až 30 dB (A).
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva, že tento rozdeľovač je určený predovšetkým pre veľké sústavy. Pre menšie sústavy, ako sú rodinné domy, ho je možné využiť, ale v tom je potrebné brať do úvahy vyššiu tlakovú stratu rozdeľovača pri návrhu obehového čerpadla sústavy, prípadne, zdroja tepla. To niekedy môže viesť k návrhu dodatočného obehového čerpadla. Z dôvodu vyššej hlučnosti rozdeľovača pri prúdení vody je nutné nájsť pre neho i vhodné umiestnenie!

Záver:

Rozdeľovač s automatickou reguláciou prietoku je ideálnym riešenie pre väčšie systémy s väčším počtom rozdeľovačov, kde výrazne uľahčuje, zjednodušuje a urýchľuje vyregulovanie celého systému. Je vhodným riešením nielen pre projektantov ale aj pre montážne firmy. Zároveň udržuje v systéme konštantný prietok pre jednotlivé okruhy, napríklad pri zmenách tlakových pomerov pri použití priestorovej regulácie, čo prináša výrazné úspory energie.

 Montážny návod na rozdeľovač s automatickou reguláciou prietoku