Tiráž

Wolf Slovenská republika, s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Tel.: +421 903 229 110
E-mail: gabotherm@wolfsr.sk

IČO: 17334128

DIČ: 2020326869

IČ DPH: SK2020326869

Ochranná známka
Ochranné známky na týchto webových stránkach sú chránené zákonom o ochranných známkach v prospech spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o. Platí to najmä pre naše logo Gabotherm – ikonu a textové zobrazenie.

Ručenie
Ubezpečujeme vás, že tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Wolf Slovenská republika, s.r.o., nedokáže garantovať bezchybnosť a nedostatočnú presnosť uvedených informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, vzniknuté priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, je vylúčená, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Spoločnosť Wolf Slovenská republika, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto webových stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Platforma Riešenia sporov
Túto platformu zriadila EÚ s cieľom pomôcť nespokojným zákazníkom. V prípade sťažností týkajúcich sa výrobkov alebo služieb zakúpených cez internet je v prípade mimosúdneho riešenia potrebné obrátiť sa na neutrálny subjekt riešenia sporov ec.europa.eu/consumers/odr.

Odkazy na iné webové stránky
Webové stránky spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o., môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto naše pravidlá ochrany osobných údajov sa však nevzťahujú na iných poskytovateľov. Preto nenesieme zodpovednosť za ich stratégiu ochrany údajov, a tiež ak iní poskytovatelia nedodržiavajú zásady ochrany vašich osobných údajov. Nie sme zodpovední za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, teda za obsah, ktorý na svojich stránkach iní poskytovatelia uvádzajú.

Zákon o rovnakom zaobchádzaní (AGG)
Mužská forma podstatných mien používaná na našich webových stránkach sa, samozrejme, vzťahuje aj na ich ženskú formu. Jedna forma sa používa len s ohľadom na lepšiu zrozumiteľnosť textu. Text sa, samozrejme, rozumie rodovo neutrálne a bezpríznakovo.