Právne informácie

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) preto spracúvame výhradne na základe právnych predpisov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o spracovaní vašich osobných údajov v našej spoločnosti a upozorniť vás na príslušné nároky a práva na ochranu osobných údajov uplatňované v zmysle čl. 13 obecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“).

1. Kto zodpovedá za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Správcom osobných údajov je

Wolf Slovenská republika s.r.o.

Galvaniho 7

821 04 Bratislava

Tel.: +421 903 229 110

E-mail: gabotherm@wolfsr.sk

2. Aké osobné údaje sú spracované a z ktorého zdroja pochádzajú?

Spracúvame osobné údaje, ktoré sme od vás získali v rámci uzavretia alebo plnenia zmluvy, na základe vášho súhlasu alebo v rámci vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti, príp. v rámci našej spolupráce.

Medzi osobné údaje patria:
Vaše základné alebo kontaktné údaje, ktoré u zákazníkov zahŕňajú napr. meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje, fotografie.

U žiadateľov o prácu a zamestnancov zahŕňajú osobné údaje napr. meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), dátum narodenia, údaje zo životopisu a pracovné skúsenosti, bankové údaje, náboženské vyznanie, fotografie.

U obchodných partnerov zahŕňajú osobné údaje napr. menovanie zmluvných partnerov, spoločnosť, číslo v obchodnom registri, DIČ, IČO, adresa, údaje o kontaktnej osobe (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje.

Pri účastníkoch na anketách (živnostníkoch/koncových zákazníkoch) sa sem zaraďuje meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, IP adresy.

Pri účastníkoch na podujatiach a súťažiach sa sem zaraďuje napr. meno, názov spoločnosti, adresa, pracovná pozícia, e-mailová adresa.

Pri živnostníkoch a koncových zákazníkoch, ktorí využívajú aplikácie a online portály, sem zaraďujeme napríklad meno, názov spoločnosti, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu a čas prístupu.

Pri spoločnostiach, ktoré sa registrujú ako odborní partneri a využívajú predovšetkým ponúkané aplikácie a služby, sem zaraďujeme napr. názov spoločnosti, adresu, odvetvie, meno a adresu majiteľa, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenia, pri používaní prípadné údaje ako IP adresy; tieto údaje zhromažďujeme sčasti priamo vo firme alebo od prevádzkovateľa portálu.

Pri bonusových dohodách sem zaraďujeme napr. meno a adresu nadobúdateľov/investorov, adresu miesta zariadenia, meno a adresu obchodného partnera; tieto údaje zhromažďujeme priamo my alebo naši obchodní partneri.

Okrem toho tiež spracúvame aj ďalšie osobné údaje:

 • informácie o type zmluvných údajov a ich obsah, údaje z objednávok, údaje o obrate a príjmoch, história zákazníkov a dodávateľov a doklady o poradenských službách,
 • údaje o reklame a predaji,
 • informácie z našej elektronickej komunikácie (napr. IP adresa, prihlasovacie údaje),
 • ďalšie údaje, ktoré sme od vás získali v rámci našich obchodných vzťahov (napríklad na schôdzkach so zákazníkmi),
 • údaje, ktoré sme sami vygenerovali z hlavných/kontaktných údajov, rovnako ako ďalšie údaje, ako napr. s využitím analýz potrieb zákazníkov a potenciálnych zákazníkov
 • dokumentáciu udelenia vášho súhlasu napr. k odoberaniu informačného letáku,
 • fotografie urobené v priebehu nami organizovaných akcií.

3. Na aké účely a na akom právnom základe sú osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), v aktuálne platnom znení:

 • na splnenie zmluvy alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenie GDPR): Spracovanie vašich osobných údajov v našej spoločnosti prebieha za účelom plnenia zmluvy online alebo na niektorej z našich pobočiek za účelom plnenia zmluvy s vašimi zamestnancami. Údaje sú spracúvané predovšetkým pri nadväzovaní obchodných kontaktov alebo pri plnení zmluvy.
 • na splnenie právnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenie GDPR): Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia rôznych právnych záväzkov, napr. vyžadované obchodným zákonníkom alebo daňovým zákonom.
 • na účely oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie GDPR): Na základe vyváženia záujmov môže byť spracúvanie údajov nad rámec vlastného plnenia zmluvy prevedené za účelom ochrany oprávnených záujmov nás alebo tretích strán. Spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany oprávnených záujmov sa uskutočňuje napríklad v nasledujúcich prípadoch: – reklama alebo marketing (pozri bod 4), – opatrenia pre riadenie obchodu a rozvoj služieb a produktov, – vedenie databázy zákazníkov pre celý koncern s cieľom zlepšiť služby zákazníkom, – v súvislosti s trestným stíhaním.
 • v rámci udelenia súhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenie GDPR): Keď ste nám udelili svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, napr. za účelom zasielania nášho informačného letáku, zverejňovania fotografií atď.
 • v rámci kolektívnych dohôd (čl. 88 ods. 1 GDPR v spojení s dodatkom 155 GDPR)

4. Spracovanie osobných údajov na účely marketingu.

Proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu môžete kedykoľvek alebo v jednotlivých prípadoch vzniesť námietku, bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf. Ak si neprajete od nás e-mailom dostávať akékoľvek ponuky, môžete proti použitiu vašej e-mailovej adresy na tento účel kedykoľvek vzniesť námietku, bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf. Stačí tak zaslať správu písomnou formou. V každom e-maili je, samozrejme, obsiahnutý aj odkaz s možnosťou odhlásenia odberu.

5. Kto získa moje osobné údaje?

Keď využívame k spracovaniu požiadaviek poskytovateľa služieb, budeme aj naďalej za ochranu vašich osobných údajov zodpovedať my. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi dôverne a môžu ich spracúvať iba v rámci poskytovania služieb. Nami poverení spracovatelia získajú vaše osobné údaje, pokiaľ ich potrebujú k poskytovaniu príslušných služieb. Medzi ne patria napr. poskytovatelia IT služieb, ktoré potrebujeme k prevádzke a zabezpečeniu nášho IT systému, rovnako ako reklamné agentúry a agentúry poskytujúce kontakty pre vlastné reklamné akcie. Vaše údaje budú spracúvané v našej databáze zákazníkov. Databáza zákazníkov zvyšuje efektivitu používania existujúcich osobných údajov zákazníkov (zmazanie dvojitých kontaktov, označovanie odídených alebo zomrelých zákazníkov, opravovanie adresy) a umožňuje obohacovanie údajov z verejných zdrojov. Uchovávanie osobných údajov zákazníkov prebieha v rámci spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o. Ak existuje zákonná povinnosť, v rámci trestného stíhania môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom a súdom i externým audítorom. Okrem toho môžu byť príjemcom na účely zahájenia a plnenia zmluvy vašich osobných údajov tiež poisťovne, banky, register dlžníkov a poskytovatelia služieb.

6. Ako dlho budú moje osobné údaje uložené?

Osobné údaje spracúvame až do konca obchodného vzťahu alebo do uplynutia príslušných zákonných lehôt o uchovávaní údajov (napríklad z obchodného zákonníka, daňového poriadku, zákona o súkromí alebo zákona o pracovnej dobe); okrem toho až do ukončenia akýchkoľvek súdnych sporov, v ktorých sú tieto údaje požadované ako dôkaz.

7. Sú osobné údaje odosielané do tretích krajín?

Zásadne neodosielame žiadne osobné údaje do tretích krajín. Prenos sa v jednotlivých prípadoch uskutoční iba na základe rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane Európskej komisie, štandardných zmluvných doložiek, príslušných záruk alebo vášho výslovného súhlasu.

8. Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:
Môžete od nás požadovať informáciu, či a do akej miery vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na opravu:
Ak spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, vždy nás môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie:
Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvame protiprávne alebo nelegálne alebo neprimerane zasahujeme do vašich oprávnených záujmov. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu, ako napr. v prípade zákonom regulovaných požiadaviek na uchovávanie. Bez ohľadu na vaše právo na vymazanie budú vaše osobné údaje okamžite a úplne vymazané, pokiaľ nebude existovať žiadna právna alebo zákonná povinnosť na ich uchovávanie.

Právo na obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, keď – popriete presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť, – je spracovanie osobných údajov protiprávne a odmietnete ich vymazanie a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia, – už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy tieto osobné údaje ešte potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo – ste proti spracovaniu osobných údajov vzniesli námietku.

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo od nás požadovať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a máte právo tieto údaje predať inému správcovi, bez toho, aby sme tomu bránili, a to v prípade, že: – tieto údaje spracúvame na základe vami udeleného a odvolateľného súhlasu alebo na účely plnenia zmluvných záväzkov, – sa toto spracovanie uskutočňuje automatizovane. Ak je to technicky uskutočniteľné, môžete od nás požadovať, aby sme osobné údaje priamo predali druhému správcovi.

Právo vzniesť námietku:

Ak vaše osobné údaje spracúvame z oprávneného záujmu, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov kedykoľvek vzniesť námietku; toto rovnako platí aj na profilovanie v súlade s týmito ustanoveniami. Vaše osobné údaje potom nebudeme spracúvať, iba ak preukážeme, že pre spracúvanie existujú závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku bez udania dôvodu.

Právo podať sťažnosť:

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov porušujeme slovenské alebo európske práva o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás a my zodpovieme všetky vaše otázky. Rovnako máte právo sa obrátiť na príslušný dozorný úrad alebo úrad na ochranu osobných údajov svojej zeme. Pokiaľ voči nám chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, obráťte sa, prosím, na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov. V prípade pochybností od vás môžeme požadovať ďalšie informácie k overeniu vašej totožnosti.

9. Musím poskytovať osobné údaje?

Spracúvanie vašich osobných údajov potrebujeme, aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu alebo k jej plneniu. Pokiaľ nám tieto údaje neposkytnete, budeme nútení odmietnuť s vami uzavrieť zmluvu alebo nebudeme môcť plniť existujúcu zmluvu a následne ju budeme musieť ukončiť. Nemáte však povinnosť nám udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ide o údaje, ktoré nie sú relevantné k plneniu zmluvy alebo nie sú vyžadované zákonom.